Tietosuojaseloste

Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön Suomen osasto ry:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Pvm: 19.4.2022

1 REKISTERINPITÄJÄ

Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön Suomen osasto ry, Y-tunnus 0566020-0, Ullanlinnankatu 5 B 9, 00130 Helsinki.

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yhteyshenkilö: toimistohenkilökunta, puhelinvaihde 020 7181 280 tai icej(at)icej.fi.

3 REKISTERIN NIMI

ICEJ:n asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön Suomen osasto ry:n (ICEJ Suomen osasto) asiakkaan tai jäsenen ja ICEJ Suomen osaston välinen asiakassuhde, henkilön suostumus, henkilön antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa, kuten postittaminen painotalolle.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten kuuluuko henkilö esimerkiksi postituslistalle.

Palvelujen ja tuotteiden ostotiedot, lahjoitustiedot, kummiohjelmaan osallistuminen, ilmoittautumistiedot matkoille ja tapahtumiin, jäsenyys järjestössä, Sana Jerusalemista -lehden tilaustiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa.

Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.

Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

ICEJ Suomen osasto säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja ICEJ Suomen osaston välisen asiakassuhteen tai jäsenyyden voidaan katsoa päättyneen, kun rekisteröity ilmoittaa itse peruvansa asiakkuuden, pyytää poistamaan tiedot hänestä tai henkilö kuolee.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä kirjallisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti. 

Lisäksi tietoja voidaan saada osoite-, päivitys-, tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavalta osapuolelta, kuten osoitteenmuutokset Postilta.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi Israelin matkoihin liittyen asianmukaisille tahoille, kuten ICEJ:n päätoimistolle. 

Asiakastietoja ei luovuteta muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Tietojen siirtäminen tehdään asiakkaan ja ICEJ Suomen osaston välisen sopimuksen mukaisesti.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetuilla työntekijöillä. Se on suojattu palomuurin ja virustorjunnan avulla. Digitaaliseen aineistoon on pääsy salasanalla, joka on vain toimistohenkilökunnan tiedossa, jotka käsittelevät rekisteritietoja. Tietoja käsittelevät vain asianosaiset henkilöt ja käyttöoikeus annetaan kullekin käyttäjälle tehtävän niin, että se on tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta kuitenkin mahdollisimman suppea.

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

10 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itsestään tallennettavien tietojen säilytystä, kun tietojen käsittelemisen perusteena on ICEJ Suomen osaston ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.  Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa olemalla yhteydessä ICEJ Suomen osaston toimistoon kohdan 12 mukaisesi. 

Rekisteröity voi antaa ICEJ Suomen osastolle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja liittyen tekemiinsä tilauksiin, kuten esimerkiksi sähköinen uutiskirje ja Jesaja 62 -rukouskirje.

11 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja ICEJ Suomen osaston asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

11.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

11.3 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä ICEJ Suomen osastolle tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

12 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä ICEJ Suomen osaston toimistoon puhelimitse 020 7181 280 tai sähköpostitse icej(at)icej.fi.

13 EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

ICEJ Suomen osasto käyttää evästeitä verkkosivuillaan. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Sivuston seurantaan ICEJ Suomen osasto käyttää Googlen Analytics -palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

Lisätietoja Googlen evästeistä voi lukea täältä: Googlen evästekäytäntö.